Εγγραφές/ Προϋποθέσεις

eisagogi_mathiton

Διαδικασία Αίτησης για νέους μαθητές

Για την εγγραφή νέου μαθητή ή μαθήτριας σε οποιαδήποτε βαθμίδα ή τάξη της Σχολής Μωραΐτη απαιτείται να έχει προηγουμένως κατατεθεί από γονέα του παιδιού ή από τον νόμιμο κηδεμόνα του αυτοπροσώπως  «αίτηση εγγραφής»  στην Κεντρική Γραμματεία του Σχολείου (κ. Όπη Θεοτόκη, τηλ.: 210-6795000, εσωτ.: 204).

1.  Η επιλογή γίνεται ως εξής:

α) Παιδικός Σταθμός, A΄ Νηπιαγωγείου και Α΄ Δημοτικού

  • Προϋπόθεση για να γίνει δεκτό το παιδί είναι να είναι έτοιμο μαθησιακά και ώριμο συναισθηματικά για να ανταποκριθεί χωρίς προβλήματα στις απαιτήσεις του Σχολείου. Η τελική επιλογή στηρίζεται σε συναντήσεις των γονέων και των παιδιών τους με τις ψυχολόγους του Σχολείου. 
  • Στην τελική επιλογή θα συνυπολογιστεί αν φοιτούν ήδη στο Σχολείο αδέλφια του υποψήφιου παιδιού, αν οι γονείς είναι απόφοιτοι της Σχολής Μωραΐτη καθώς και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής.

β) Ενδιάμεσες τάξεις Δημοτικού

  • Αιτήσεις για τις τάξεις αυτές γίνονται δεκτές για την περίπτωση που θα υπάρξουν κενές θέσεις.
  • Προϋπόθεση είναι το υποψήφιο παιδί να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στο μέσο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων της αντίστοιχης τάξης του Σχολείου, καθώς και η γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο αντίστοιχο με αυτό που διδάσκεται στο Σχολείο. Η επιλογή των παιδιών γίνεται με γραπτές και προφορικές εξετάσεις, καθώς και με συνέντευξη.
  • Για τις τάξεις ε΄ και στ΄ απαιτούνται επίσης γνώσεις γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
  • Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών γίνεται το Μάιο, πριν αρχίσει το σχολικό έτος στο οποίο θα φοιτήσει το παιδί.

γ) Γυμνάσιο – Λύκειο - ΙΒ

  • Για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και τις τάξεις Α΄ και Β΄ Λυκείου, διεξάγονται εξετάσεις τον Ιούνιο. 
  • Προϋπόθεση αποτελεί και η προηγούμενη ικανοποιητική βαθμολογία στον έλεγχο του σχολείου από το οποίο προέρχεται. Απαιτούνται επίσης γνώσεις της Αγγλικής και της Γαλλικής και της Γερμανικής ή της Ισπανικής γλώσσας, σε επίπεδο αντίστοιχο με αυτό που διδάσκεται στο Σχολείο.
  • Στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για το τμήμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate) συνυπολογίζονται οι βαθμοί στο Απολυτήριο Γυμνασίου και στο πρώτο εξάμηνο της Α΄ Λυκείου και η συνέντευξη που πραγματοποιείται στα τέλη Μαρτίου. Η ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον σε επίπεδο F.C.E Cambridge) αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή.

2.    Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη αν η επικοινωνία δεν είναι δυνατή, λόγω αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας και τηλεφώνων.


01.09.2017
Οι περιοχές που εξυπηρετούν τα σχολικά δρομολόγια του Σχολείου είναι οι...