Το Δίπλωμα

diploma

Απόκτηση Διπλώματος Βαθμολογία

Το Δίπλωμα χορηγείται εφόσον η συνολική βαθμολογία του μαθητή στα έξι μαθήματά του είναι τουλάχιστον 24 μονάδες, με την επιφύλαξη ορισμένων ελάχιστων επιπέδων απόδοσης σε ολόκληρο το πρόγραμμα, και την ικανοποιητική συμμετοχή στις τρεις επιπλέον υποχρεώσεις του, δηλαδή τη Θεωρία της Γνώσης (ΤΟΚ), το Εκτεταμένο Δοκίμιο (ΕΕ) και τις δραστηριότητες του CAS (Creativity-Action-Service). Εάν ο υποψήφιος επιθυμεί να παρακολουθήσει ένα επιπλέον μάθημα και να εξεταστεί σ’ αυτό, χαρακτηρίζεται ως extra certificate υποψήφιος και λαμβάνει βεβαίωση (Certificate) με τα αποτελέσματα στo μάθημα που παρακολούθησε. 

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται στις 5 Ιουλίου και αποστέλλονται  στο Σχολείο μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου του ΙΒ, του ΙΒΝΕΤ. 
Με παρόμοιο τρόπο ενημερώνονται ο οργανισμός του UCAS και τα πανεπιστήμια της Μεγ. Βρετανίας για τη βαθμολογία των υποψηφίων. Για τους υποψηφίους των άλλων χωρών, τα αποτελέσματα αποστέλλονται απευθείας στα πανεπιστήμια από τον Υπεύθυνο του προγράμματος.  


Εξετάσεις - Αξιολόγηση

Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται από το γραφείο εξετάσεων του ΙΒ στο Cardiff της Αγγλίας, όπου βρίσκεται και το κέντρο ανάπτυξης προγραμμάτων και αξιολόγησης του ΙΒ. 

Οι εξετάσεις του ΙΒ διεξάγονται τον Μάιο του δευτέρου έτους, στο Σχολείο. Εφαρμόζεται μία σειρά από γραπτές εξετάσεις κατά μάθημα, χωρισμένες συνήθως σε δύο μέρη, το paper 1 και το paper 2, που εξετάζονται ξεχωριστά και πολλές φορές σε διαφορετικές ημερομηνίες. Περιλαμβάνουν συμβατικές εξεταστικές τεχνικές από μία σειρά επιλογών (ερωτήσεις βασισμένες σε στατιστικές, μελέτες, δοκίμια, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών κτλ), λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη φύση του κάθε μαθήματος και τις ιδιαιτερότητές του. 

Σε όλα τα μαθήματα το 25-30% της βαθμολογίας καθορίζεται από τους διδάσκοντες καθηγητές στο πλαίσιο της συνεχούς εσωτερικής αξιολόγησης, που με τη σειρά της ελέγχεται εξωτερικά από τον ΙΒΟ. 

Όλα τα μαθήματα των ενοτήτων 3,4,5 και 6, οι εσωτερικές αξιολογήσεις, τα Εκτεταμένα Δοκίμια (ΕΕ) στις ίδιες θεματικές ενότητες και το μάθημα της Θεωρίας της Γνώσης (ΤΟΚ), εξετάζονται στα Αγγλικά. Τα Εκτεταμένα Δοκίμια στην Λογοτεχνία ή σε Γλωσσικά μαθήματα (θεματική ενότητα 1 και 2) πρέπει να γράφονται στη γλώσσα του μαθήματος, στην οποία γίνεται άλλωστε και η διδασκαλία τους.

Άλλες εξεταστικές περίοδοι 

Ο μαθητής που έχει αποτύχει σε ένα ή περισσότερα μαθήματα ή που επιθυμεί να βελτιώσει τη βαθμολογία του, έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στις εξετάσεις για δύο ακόμα εξεταστικές περιόδους. Στο δίπλωμα που αποκτήθηκε με επανεξέταση, εμφανίζεται ο καλύτερος βαθμός σε κάθε μάθημα. 


Αναγνώριση του ΙΒ στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

Το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου αναγνωρίστηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας με το Νόμο υπ' αριθμ. 2327, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Νο. A 156 της 31/07/1995, ως ισότιμο και αντίστοιχο του απολυτηρίου τίτλου που χορηγούν τα Λύκεια της ημεδαπής. Σύμφωνα με την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση, το πρόγραμμα του ΙΒ εφαρμόζεται μέσα στο λειτουργικό πλαίσιο της Β΄ και Γ΄ τάξης των ιδιωτικών και δημοσίων Λυκείων.

Στους/στις μαθητές/τριες των τμημάτων ΙΒ διδάσκονται, πέραν του προγράμματος σπουδών του ΙΒ, τα μαθήματα τηςΝεοελληνικής Γλώσσας, της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου.

Επίσης, βάσει του Άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός Β3/3925, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Νο B 876 της 19/08/98, παρέχεται στους μαθητές-κατόχους του Διπλώματος ΙΒ το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε ελληνικό πανεπιστήμιο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σχολεία μπορούν να προσφέρουν το πρόγραμμα του ΙΒ ακόμη και χωρίς την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, αρκεί να έχουν την άδεια του ΙΒΟ Γενεύης και να μην ενδιαφέρονται για την ισοτιμία του Διπλώματος του ΙΒ με το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου.

To τμήμα του ΙΒ στη Σχολή Μωραΐτη λειτουργεί από το 1991, έχοντας εξασφαλίσει την άδεια από:
(α) Τον International Baccalaureate Organisation της Γενεύης (αρ. άδειας 0346) και
(β) Το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 682/77)

Αναγνώριση στη Μεγάλη Βρετανία

Το ΙΒ Diploma γίνεται δεκτό από  όλα τα Πανεπιστημία ανεξαρτήτως ειδικότητας. Ο υποψήφιος πρέπει να κάνει αίτηση μέσω του UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) στο αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου που επιλέγει, προκειμένου να εξασφαλίσει από αυτό προσφορά θέσης υπό βαθμολογικές προϋποθέσεις (conditional offer). Οι προσφορές βασίζονται είτε στο συνολικό βαθμό του διπλώματος, είτε στο βαθμό των επιμέρους μαθημάτων.

Αναγνώριση στην Ηπειρωτική Ευρώπη

Το IB Diploma αναγνωρίζεται από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες για την εισαγωγή των κατόχων του στα Πανεπιστήμια βάσει ιδιαίτερων βαθμολογικών απαιτήσεων ανάλογα με τη χώρα ή/και το Πανεπιστήμιο.

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής/Καναδάς

To IB Diploma αναγνωρίζεται από όλα τα Πανεπιστήμια των Η.Π.Α και του Καναδά και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις δίδονται και credits, εφόσον ο βαθμός σε κάποια μαθήματα κριθεί ικανοποιητικός. Εκτός από το IB diploma, ο/η υποψήφιος/ια συνήθως θα δώσει και  εξετάσεις SATS.

Tags